Skip to content

Mijjieh libie garmeres

Kontakt

Allmänna frågor
info@ostersundpride.se

Frågor om biljettköp
bokning@ostersundpride.se

Telefon, knappval 6.
063-700 74 01

Festivalledningen

William Stenvall Zetterström 
Festivaaleåvhtege / Festivalchef
Övergripande ansvar för festivalen
william.stenvall@jh.rfsl.se

Camilla Wedfelt 
Paarke- jïh raajroeåejvie / Park- och paradchef
Ansvarar för parken och paradens utformning samt genomförande
camilla.wedfelt@jh.rfsl.se

Elin Johansson
Scenproduseente / Scenproducent
Ansvarar för scenprogrammet i Badhusparken, Studioscenen och Tingssalen
elin.johansson@jh.rfsl.se

Vakant
Programmekoordinaatore / Programkoordinator
Ansvarar för festivalens programinnehåll
info@ostersundpride.se

Alissar Rajha
Ektiebarka / Partnerskap
Ansvarar för samarbeten med våra partners
alissar.rajha@jh.rfsl.se

Jennifer Dahlin
Barkijeåejvie / Volontärkoordinator
Övergripande ansvar för festivalens volontärer
jennifer.dahlin@jh.rfsl.se

Henrik Hedman
Kommunikatööre / Kommunikatör
Ansvarar för festivalens kommunikation
henrik.hedman@jh.rfsl.se

 

Postadress:
RFSL Jämtland Härjedalen
Pride
Kyrkgatan 45
831 34 Östersund

Org. nr:
893202-2679
(RFSL Jämtland Härjedalen)

PG-konto
477 30 09-8

Swish-nummer
123 43 43 471

Mijjien bïjre / Om oss

Östersund Staaren Pride lea akte evenemange mij fïerhten jaepien öörnehtåvva, jïh ulmiem lea Staare- jïh Jïemhte Heerjedaelie buerebe jielemesijjine darjodh. Festivaalem lea aavoes, frijje sijjie hbtqi-almetjidie leenesne, jïh hbtqi-aalmetji åvteste barka, juktie åadtjoeh sijjie byjjes tjïehtjelisnie vaeltedh.

Feste, politihke jïh kultuvre pleentie, jïh dïhte vihkeles fåantoe gïehtelimmesne. Akte mijjen vihkeles ulmijste lea Staaren Pride tjåanghkoesijjie gaajhkh queere saemide Jïemhtesne Heerjedaelesne darjodh, ihke lea unnebelåhkoeregijovnesne. Mijjieh sijhtebe aavoe jïh alvasvoete vuesiehtidh, jïh darjomh faaledh mij skreejrehtieh jïh maahtoe vedtieh.

Mijjen ulmie lea ahte festivaalem edtja fïerhten jaepien öörnehtovvedh. Pridesne almetjh edtjieh murriedidh, seksuellepolitihki- jïh reaktagyhtjelassi bïjre digkiedidh, jïh domtedh ahte lea akte jearsoes sijjie.

Eah barre hbtqi-almetjh mah båetieh, aaj fuelhkie jïh voelph jïh jeatjah almetjh meatan, jïh aaj mijjen paraadesne vaedtsieh.

Östersund Staaren Pride lea 2017 raajeste öörnehtovveme, jïh lea akte boelhke RFSL Jïemhte Heerjedaelien barkoste.

Östersund Staaren Pride är ett återkommande evenemang som har till syfte att göra Östersund och Jämtland Härjedalen till en bättre plats för alla att leva på. Festivalen är en glädjefylld frizon för hbtqi-personer i länet och arbetar för att hbtqi-personer ska kunna få ta plats i det offentliga rummet.

Östersund Staaren Pride blandar fest, politik och kultur som en viktigt utgångspunkt i all verksamhet. Ett av våra viktiga mål är att göra Pride till en inkluderande mötesplats för queera samer då Jämtland Härjedalen är en urfolksregion och den utsattheten queera samer kan drabbas av som dubbla minoriteter. Vi står för glädje, allvar och häftiga upplevelser som inspirerar och sprider kunskap.

Vi arbetar för att festivalen ska vara ett stort och återkommande besöksevenemang. Pride ska vara en plattform för såväl sexualpolitk och rättighetsfrågor, som en plats för människor att mötas, känna trygghet och glädje i staden. Det är dock inte bara hbqti-personer som besöker och berörs av festivalen. Vänner och familjer besöker parken och våra arrangemang, tjänstepersoner, civilsamhällesaktörer och debattörer går med i vår parad och i detta skapas ett samtal och en dialog som stärker öppenheten i Östersund och Jämtland Härjedalen.

Östersund Staaren Pride är en del av RFSL Jämtland Härjedalens verksamhet och har drivits i nuvarande format sedan 2017.

 

RFSL i Jämtland Härjedalen

RFSL Jämtland Härjedalen är en förening för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner i Jämtland och Härjedalen. Vår lokalavdelning bildades 1989. Föreningens arbete består bland annat av social verksamhet, informationsverksamhet i skolor, verksamhet för sexualhälsa och politisk påverkan.

Sedan RFSL Jämtland Härjedalen bildades har föreningen spelat en stor roll som den enda sammanslutningen för hbtqi-personer i Jämtland och Härjedalen. Vem som helst som stödjer oss är varmt välkommen att bli medlem.

Läs mer om RFSL Jämtland Härjedalen på vår hemsidan rfsl.se/jh

Stöd gärna Östersund Staaren Pride via Swish!

Då vi är en ideell förening är alla bidrag välkomna. Stöd oss enkelt genom att swisha en valfri gåva till: 123 43 43 471.

SMAÅarjelsaemien